For et best mulig liv, unngå synding – Gi ikke djevelen handlerom

 

Når en arbeider med noe, høster en frukter av arbeidet (f.eks lønn). Slik er det også med synd. Hvis en velger å leve i synd på et ellere flere områder (at en  ikke  ønsker å omvende seg ifra den eller de syndene, men ønsker å fortsette), da vil en høste syndens frukter (og de fruktene smaker  ikke  godt).

Nå er det viktig å si, at tidligere synd vil  ikke  ødelegge for en, hvis det er synd en har vendt seg vekk ifra / angret. En får tilgivelse ifra Gud, hvis en vender seg vekk ifra synd / angrer, ved at Jesus frivillig tok straffen for våre synder.

«Mens han nå tenkte på dette, se, da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! Frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg. For det som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Matteus 1:20-21

 

«Dagen etter ser han (Johannes) Jesus komme til seg, og sier: Se der Guds lam, som bærer bort verdens synd!» Johannes 1.29

 

«Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet» Apostlenes gjerninger 3.19

 

Velger en derimot å leve i synd, vil en altså høste negative frukter av det, slik at ens liv her på jorden, blir mer eller mindre dårligere enn det ellers ville ha vært. Små synder, gir litt negative frukter, og større synd, gjør at en høster større negative frukter. Jo større synd en eventuelt velger å leve i, jo mer vil en skade sitt liv.

Nå er det viktig å si, at sykdom og problemer selvfølgelig rammer naturlig og vilkårlig, uten at en synder (og jo eldre en blir, jo lettere får en sykdommer osv).

Det det er fokus på her, er at hvis en velger å leve i synd, er at da blir livet dårligere enn det ellers ville ha vært.

Hvis en velger å leve i synd, mister en noe av beskyttelsen som Gud gir mot det onde, slik at djevelens og hans engler (demoner / onde ånder) får muligheter til å ødelegge mer eller mindre for en.

(Jeg tenker  ikke  spesielt på de som mer direkte føler seg plaget av onde ånder (det er ulike årsaker til at demoner kan få rom til å plage en person, uten at personen lever i synd) (og en kan bli satt fri ifra slike plager),.. men tenker på alle mulige former for problemer i livet, som djevelen og hans engler (demoner / onde ånder), får rom til å lage for en).

Synd gir djevelen og hans engler handlerom til å ødelegge for en. Synd gir djevelen mer eller mindre makt over en.

Gud kan også straffe på andre måter, men en vil nok alltid miste mer eller mindre beskyttelse mot djevelen og hans engler (demoner / onde ånder), hvis en velger å leve i synd.

 

«Jeg (Jesus) frir deg (Paulus) ut fra ditt folk og fra hedningene, som jeg sender deg til, for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på meg.» Apostlenes gjerninger 26.17-18

 

«Den som ivrig søker det som godt er, han søker det som er til behag. Men den som jager etter ondt, over ham kommer det onde.» Ordspråkene 11.27

 

«Ingen må bedra eller utnytte sin bror i det han har med ham å gjøre. For Herren er hevner over alt slikt. Dette har vi også før sagt dere og vitnet for dere. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse.» 1 Tessaloniker 4.6-7

 

«Den som er falsk i hjertet, finner ikke noe som er godt. Og den som er vrang i sin tale, faller i ulykke.» Ordspråkene 17.20

 

«Syndere forfølges av ulykke, men rettferdige lønnes med godt.» Ordspråkene 13.21 (Kommentar: Om det er mye problemer i ens liv, så betyr  ikke  det at det er synd som er årsaken, for sykdommer og problemer rammer naturlig og tilfeldig. Men om en velger syndens vei, vil en få mer problemer etc, enn en ellers ville hatt).

For å få hjelp mot naturlige sykdommer og problemer, må en ha tro til hjelp ifra Gud (Matteus 21.22). Mer om det i bl.a artikkelen: Helbredelse og hjelp, ved egen bønn.

 

«Senere fant Jesus mannen i templet og sa til ham: Se, du er blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Johannes 5.14

 

«La deres føtter gå på rette veier, så det halte ikke vris av ledd, men heller blir helbredet.» Hebreerne 12.13 (Igjen, for å få helbredelse og hjelp ifra Gud, må det også være tro til hjelp ifra Gud (Matteus 21.22)).

 

«Bli vred, men synd ikke! La ikke solen gå ned over deres vrede. Og gi ikke djevelen rom.» Efeserne 4.26-27

 

«Og den som dere tilgir noe, ham tilgir også jeg (Paulus). For det jeg har tilgitt – om jeg har hatt noe å tilgi – det har jeg tilgitt for deres skyld, for Kristi åsyn, for at vi ikke skal bli overlistet av Satan. For hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om.» Paulus i 2 Korinterbrev 2.10-11

 

«Skriv til engelen for menigheten i Efesus: Dette sier han som holder de sju stjernene i sin høyre hånd, han som går midt mellom de sju lysestakene av gull (Jesus): Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler (falske apostler), og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du er ikke gått trett. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Husk derfor hva du er falt fra. Omvend deg, og gjør de første gjerninger! Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted – hvis du ikke omvender deg. Men du har dette: Du hater nikolaittenes gjerninger, som jeg og hater. Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene: Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre, som er i Guds Paradis!» Åpenbaringen 2.1-7

 

«Og skriv til engelen for menigheten i Tyatira: Dette sier Guds Sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber: Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet og din tjeneste, din tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger, som er flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jesabel, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng. Og de som begår ekteskapsbrudd med henne, skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Hennes barn vil jeg rykke bort ved død. Og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av dere etter hans gjerninger.» Åpenbaringen 2.18-23

 

 

Helbredelse og hjelp ifra Gud

Noen av bibelversene kommer inn på hjelp ifra Gud. For å få helbredelse og hjelp ifra Gud, må det være tro til at Gud hjelper en (når det totalt sett er bra å hjelpe med det en ber om).

«Jesus svarte og sa til dem: Ha tro til Gud! Sannelig sier jeg dere at den som sier til dette fjellet (f.eks et problem stort som et fjell): Løft deg og kast deg i havet! – og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, for ham skal det skje. Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere. Og når dere står og ber, så tilgi om dere har noe imot noen, for at også deres Far i himmelen skal tilgi dere deres overtredelser. Men om dere ikke tilgir, da skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi dere overtredelsene deres.» Markus 11.22-24

Mer om helbredelse og hjelp ifra Gud, i bl.a artikkelen, «Helbredelse og hjelp, ved egen bønn»,.. samt i andre artikler, og i blogg-innlegg.

 

 

Synding stenger lett for bønnesvar

For å få helbredelse og hjelp ifra Gud, må det som sagt være tro til at Gud i utgangspunktet hjelper en (tro til at Gud hjelper, når Gud ser at det er bra totalt sett) (uten tro til at Gud i utgangspunktet hjelper en med det en ber om, vil ens bønn være uten virkning). Tro til at Gud hjelper en (når Gud ser at det er bra totalt sett å hjelpe med det en ber om) helt fundamentalt når det gjelder bønnesvar. Men, hvis en har tro til hjelp ifra Gud, men også velger å leve i synd, så vil syndingen lett stenge mer eller mindre for bønnesvar.

 

«Dersom jeg hadde urett for øye i mitt hjerte, så ville Herren ikke høre.» Salmene 66.18

 

 

Djevelen forsøker forsøker å forføre en til å synde

Pga at synd gir djevelen mer eller mindre makt over en, vil han også forsøke å friste en til å synde (men all fristelse kommer selvfølgelig  ikke  ifra djevelen, men han gjør nok at hver enkelt blir mer fristet enn en ellers ville ha vært (mye mer fristet vil jeg tro)).

 

«Det ble en strid i himmelen: Mikael (overengel) og hans engler tok til å stride mot dragen. Og dragen stred, og dens engler. Og de kunne ikke stå seg, og det ble ikke lenger funnet sted for dem i himmelen. Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham.» Åpebaringen 12.7-9

 

«Da jeg så ikke kunne holde det ut lenger, sendte jeg bud for å få vite hvordan det sto til med deres tro, om fristeren skulle ha fristet dere, slik at vårt arbeid ble forgjeves.» 1 Tessalonikerbrev 3.5

 

«Vær edrue, våk! (holde seg vekke ifra synd). Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke (forføre for å få makt over/ødelegge for). Stå ham imot, faste i troen! For dere vet jo at brødrene deres rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelsene.» 1 Peters brev 5.8-9

 

«Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Hold dere nær til Gud (å holde seg vekke ifra synd), så skal han holde seg nær til dere.» Jakob 4.7-8.

 

«For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft! Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene (åndskrefter), mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens skjold (tro til hjelp ifra Gud), som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige.» Efeserne 6.10-18

 

 

Tukt (straff) / disiplinering

Siden synding ødelegger for en, ønsker selvfølgelig  ikke  Gud at en skal synde. Å leve i synd, gir djevelen mer eller mindre handlerom til å ødelegge for en, samt at synding lett stenger mer eller mindre for bønnesvar.

En måte Gud kan bruke for å motvirke at en skal leve i synd, er å tukte (straffe) en, hvis en velger å leve i synd (en måte å disiplinere en på),.. slik at en skal finne synding mindre attraktivt, og dermed lettere velge det vekk.

 

«Min sønn! Forakt ikke Herrens tukt og vær ikke utålmodig når han refser deg! For den Herren elsker, den refser han, slik som en far gjør med den sønn han har kjær.» Ordspråkene 3.11-12

 

«… Min sønn! forakt ikke Herrens tukt, og mist ikke motet når du blir refset av ham. For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av.

Det er for tuktens skyld dere tåler lidelser. Gud handler med dere som med sønner. For hvem er vel den sønn som hans far ikke tukter? Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn, og ikke sønner. Dessuten: Vi hadde våre jordiske fedre til å tukte oss, og vi hadde ærefrykt for dem. Skal vi da ikke mye mer bøye oss for åndenes Far, så vi kan leve? For de tuktet oss jo bare for en kort tid slik som de fant det rett og riktig. Men han tukter oss til vårt gagn, for at vi skal få del i hans hellighet.

All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som ved dette er blitt oppøvd, rettferdighets salige frukt.

Rett derfor opp de slappe hender og de svake knær! La deres føtter gå på rette veier, så det halte ikke vris av ledd, men heller blir helbredet.« Hebreerbrevet 12.5-13

 

«… Tilrettevisning og tukt er en vei til livet,» Ordspråkene 6.23

 

«Den som ikke vil vite av tukt, forakter sin egen sjel. Men den som hører på tilrettevisning, vinner forstand.» Ordspråkene 15.32

 

«… salig er det menneske som Gud refser, og Den Allmektiges tukt må du ikke akte ringe! For han sårer, og han forbinder. Han slår, og hans hender leger.» Job 5.17-18

 

«…  når vi blir dømt, da er det Herren som refser oss, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden.» 1 Korinterbrev 11.32

 

«Den som akter på tukt, er på vei til livet. Men den som forakter tilrettevisning, vil gå seg vill.» Ordspråkene 10.17

 

«Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk:

Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du er lunken, og verken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier: Jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød – og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, så råder jeg deg at du kjøper av meg: Gull, lutret i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan være kledd i dem og din nakenhets skam ikke skal bli stilt til skue, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor, ta det alvorlig og omvend deg!

Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.

Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg òg har seiret og har satt meg med min Far på hans trone.

Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!» Åpenbaringen 3.14-22

 

«Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det.» Ordspråkene 4.23

 

 

Å bygge på solid grunn

«For den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale. Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den. For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt.» 1 Peters brev 3.10-12

(Igjen, for å få bønnesvar, som bibelverset også kommer inn på, må en ha tro til at Gud hjelper en (tro til at Gud hjelper med det en ber om, når det totalt sett er bra). Se overskriften lenger oppe, «Helbredelse og hjelp ifra Gud», for mer om dette emnet).

 

«Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det.

Hold deg fra svikefulle ord, og la falske lepper være langt fra deg.

La dine øyne se bent fram og la dine øyelokk vende rett fram for deg.

Gi akt på den sti din fot skal gå, og la alle dine veier være rette.

Bøy ikke av til høyre eller til venstre, vend din fot fra det onde!» Ordspråkene 4.23-27

 

 

 

Ivar M Tysse – 2020