Om helbredelse ved forbønn, håndspåleggelse, mm

 

 

«… Jesus dro omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i synagogene deres og forkynte evangeliet om riket, og han helbredet all sykdom og alle plager.» Matteus 9.35

 

«Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min Far.» Jesus sitert, i Johannes 14.12

 

«Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål.

… På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.« Jesus sitert, i Markus 16.17-18

 

Hvordan skjer en helbredelse?

Problemet vi hadde, som Jesus måtte hjelpe oss med

Pga syndefallet, (Adam og Eva (1 Mosebok kap 3)), så er vi endel av en fallen menneske-slekt, og på den måten har vi alle den såkalte arvesynden.

Det er forøvrig kun legemet/kroppen vår, som er av denne falne menneske-slekten.

(Vår ånd og sjel, er ikke av denne falne menneske-slekten, men er gitt av Gud direkte til hver enkelt).

 

Pga vi alle er endel av en fallen menneske-slekt, så kan vi også synde, og vi har alle syndet mange ganger på ulike måter.

I utgangspunktet, måtte vi ha høstet fruktene av de syndene vi har gjort.

Syndens frukter, er bl.a sykdom, plager og død,.. og tap av hjelp mot naturlige sykdommer og plager, og tap av all mulig annen hjelp ifra Gud.

Så i utgangspunktet, ville vi ha hatt et stort problem, hvor vi hadde sittet fast i våre tidligere synder,.. og uten muligheten, til å gjøre noe med det selv.

 

Gud sendte sin Sønn, Jesus, slik at Jesus kunne kjøpe oss fri ifra vårt falne legeme/kropp (arvesynden), og kjøpe oss fri ifra de syndene vi ellers har gjort som enkelt-personer,.. ved at Jesus tok straffen for våre synder på seg.

På den måten har Jesus kjøpt oss fri, slik at vi kan få helbredelse og all mulig annen hjelp ifra Gud.

 

I korte trekk: Jesus har kjøpt oss fri, slik at vi kan få helbredelse for alle mulige sykdommer og skader, legedom for psykiske plager, beskyttelse mot sykdom og plager, og all mulig annen hjelp ifra Gud.

 

 

«Og Gud Herren bød mennesket: Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men treet til kunnskap om godt og ondt, må du ikke ete av, for den dagen du eter av det, skal du visselig dø.» 1 Mosebok 2.16-17

 

Syndefallet: Se 1 Mosebok, kap 3.

 

«Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte igjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle.» Romerne 5.12

«Men med nådegaven er det ikke som med fallet. For er de mange døde på grunn av den enes fall, så er mye mer Guds nåde og nådenes gave, i det ene mennesket Jesus Kristus, blitt overmåte rik for de mange.» Romerne 5.15

«For likesom de mange ble stilt fram som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stilles fram som rettferdige ved den enes lydighet.» Romerne 5.19

 

«Dagen etter ser han Jesus komme til seg, og sier: Se der Guds lam, som bærer bort verdens synd!» Johannes 1.29

 

«alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.» Romerene 3.23-24

 

«Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg skal ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet fikk jeg av min Far.» Jesus sitert, i Johannes 10.17-18

 

Om Jesus som lar seg bli tatt til fange, og hans død, og oppstandelse fra de døde: Markus kap 14 – 16.

 

«… han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Jesaja 53.5 (og se eventuelt Matteus 8.17)

 

«Får da Sønnen (Jesus, Guds Sønn) frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Jesus sitert, i Johannes 8.36

 

 

Forskjellige fremgangsmåter

Den som er med å bringe fram helbredelse eller annen hjelp fra Gud til noen, kan gå fram på forskjellige måter.

 

Noen vanlige fremgangsmåter, er: Bønn, håndspåleggelse, strekke ut en hånd mot noen, tale til sykdommen (f.eks «sykdom forsvinn i Jesu navn», eller at en bare sier «sykdom forsvinn» (for helbredelse i Jesu navn), tale frihet over personen (f.eks «bli helbredet i Jesu navn», eller at en bare sier f.eks «frihet» (for helbredelse i Jesu navn)),.. osv.

 

 

«Da Jesus kom inn i Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber. Han rørte ved hennes hånd. Da forlot feberen henne, og hun sto opp og tjente ham.

Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord. Og alle som var syke, helbredet han, for at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja, som sier: Han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer (Jes 53.4).« Matteus 8.14-17

 

«Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min Far.» Jesus sitert, i Johannes 14.12

 

«Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål.

… På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet» Jesus sitert, i Markus 16.17-18

 

«Helbred syke, vekk opp døde, rens spedalske, driv ut onde ånder! For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det.» Jesus sitert, i Matteus 10.8

 

«I Lystra satt en mann som var lam i føttene, han var vanfør fra fødselen av og hadde aldri kunnet gå.

Denne mannen hørte Paulus tale. Paulus så nøye på ham, og da han så at han hadde tro til å bli helbredet, ropte han: Reis deg og stå på dine føtter! Da sprang han opp og gikk omkring.» Apostlenes gjerninger 14.8-10

 

 

Tro til at Gud i utgangspunktet hjelper

For å kunne få helbredelse og annen hjelp ved bønn, må det være tro til at Gud i utgangspunktet svarer på bønnen.

Tro, er en av de store nøklene i bibelen,.. også når det gjelder bønnesvar.

 

«Og alt dere ber om i bønnene deres, skal dere få når dere ber med tro.» Jesus sitert, i Matteus 21.22

 

«Jesus svarte og sa til dem: Ha tro til Gud!

Sannelig sier jeg dere at den som sier til dette fjellet (f.eks «et fjell av problemer»): Løft deg og kast deg i havet! – og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, for ham skal det skje.

Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere.» Markus 11.22-24

 

«… Jesus vendte seg om, og da han så henne, sa han: Vær frimodig, datter! Din tro har frelst deg. Og kvinnen ble frisk fra samme stund.» Matteus 9.22

 

«Og Jesus sa til høvedsmannen: Gå hjem, det skal skje deg som du har trodd! Og tjeneren ble helbredet i samme stund.» Matteus 8.13

 

 

Hvis det ikke er tro til at Gud i utgangspunktet hjelper, da fungerer ikke bønn, håndspåleggelse, osv.

 

«… Mester, jeg ber deg: Se til sønnen min, for han er den eneste!

Se, en ånd griper ham så han brått setter i et skrik, og den sliter i ham så han fråder. Det er bare såvidt den slipper ham, og ille farer den da med ham.

Jeg ba disiplene dine drive den ut, men de maktet det ikke.

Jesus svarte og sa: Du vantro og vrange slekt! Hvor lenge skal jeg tåler dere? Før sønnen hit.

Men før gutten var kommet fram, rev og slet den onde ånden i ham. Men Jesus truet den urene ånden. Han helbredet gutten og ga ham tilbake til hans far.» Lukas 9.38-42

 

 

Hvis en blir bedt for av noen, trenger en ikke selv å ha tro til at Gud i utgangspunktet hjelper,.. så sant den som ber for en, har sterk nok tro, til å klare å kompensere for ens eventuelt manglene tro til bønnesvar.

(Jo mindre sannsynlig en selv tenker det er, at Gud i utgangspunktet vil svare på bønnen, jo sterkere tro må den som ber for en ha, for å klare å kompensere).

Men, hvis en ser på det som totalt 0% sannsynlig at en i utgangspunktet vil få bønnesvar, da vil ikke den som ber for en, kunne klare å kompensere for ens manglene tro til bønnen, uansett hvor sterk tro han/hun har.

 

Hvis en selv har tro til at en i utgangspunktet vil få bønnesvar, når noen ber for en,.. da trenger nok ikke den som ber for en, å ha noen tro til bønnesvar, for at en skal få helbredelse og annen hjelp ifra Gud,.. men at det da holder med den troen en selv har.

 

Det samme gjelder, for håndspåleggelse og andre fremgangsmåter.

 

 

Hvor mange ganger må en bli bedt for, for å bli helbredet?

Hvor mange ganger en må bli bedt for for å bli helbredet, har med troen til bønnen eller bønnene å gjøre (på samme måte som ovenfor).

 

Én bønn er nok til full helbredelse, hvis troen til bønn, er at én bønn er nok.

Hvis troen til bønn, er at en kun får litt helbredelse, for hver gang en ber, så vil en «kun» få litt helbredelse for hver gang en ber.

 

(Men på samme måte som ovenfor, så kan den som ber for en, kompensere for ens eventuelt manglende tro på dette området, så sant han/hun har sterk nok tro til det (jo mindre eventuelt manglende tro det må kompenseres for, jo lettere å kompensere)).

 

Det samme gjelder for håndspåleggelse og andre fremgangsmåter.

 

 

Hvor fort kommer en helbredelse?

Det fungerer på samme måte som ovenfor (hvor bønneresultatet, i utgangspunktet følger troen (som her da blir, troen til hvor hurtig Gud i utgangspunktet vil helbrede)).

 

En full helbredelse kommer i utgangspunktet momentant,.. men hvis troen til bønn med tanke på helbredelses-hurtighet, er at en helbredelse i utgangangspunktet kommer mer gradvis, så vil en helbredelse komme mer gradvis.

 

(Og på samme måte som ovenfor, så kan den som ber for en, kompensere for ens eventuelt manglende tro på dette området, så sant han/hun har sterk nok tro til det (jo mindre eventuelt manglende tro det må kompenseres for, jo lettere å kompensere)).

 

Det samme gjelder ved håndspåleggelse og andre fremgangsmåter.

 

 

Hvis en ber om hjelp til andre ting,.. hvor fort kommer en slik hjelp?

Det fungerer på samme måte som ovenfor, hvor bønne-resultatet, følger troen til bønnen.

 

Hvis troen til bønn, er at en etter én bønn, i utgangspunktet vil få den hjelpen en trenger, når en trenger den,.. så vil en etter én bønn, i utgangspunktet få den hjelpen en trenger, akkurat når en trenger den.

Hvis troen til bønn, er at en må be flere ganger før en får hjelp, og at en hjelp kun vil være delvis,.. så kan en hjelp først komme, etter flere bønner, og kan kun være delvis.

 

(Og på samme måte som ovenfor, så kan den som ber for en, kompensere for ens eventuuelt manglende tro til bønn på dette området,.. så sant han/hun som ber, har sterk nok tro til bønnesvar for det det gjelder, til å klare å kompensere (jo mindre eventuelt manglende tro det må kompenseres for, jo lettere å kompensere)).

 

Det samme gjelder, ved håndspåleggelse og andre fremgangsmåter.

 

 

Kort oppsummering

Jesus har kjøpt oss fri fra våre synder,.. slik at vi kan få legedom og frihet, fra alle mulige sykdommer og plager,.. og få all mulig annen hjelp.

 

For at Gud skal kunne helbrede en, eller hjelpe med andre ting,.. må det være tro til at Gud i utgangspunktet helbreder og hjelper en.

Resultatet av én bønn, eller håndspåleggelse, osv,.. vil i utgangspunktet følge troen til hvor mye hjelp en i utgangspunktet får.

 

Hvis en selv ikke har tro til bønnesvar, eller hvis en mangler tro til hvor hurtig en helbredelse eller annen hjelp, i utgangspunktet vil komme,.. så kan den som ber, kompensere for ens manglende tro,.. så sant den som ber for en, har sterk nok tro til bønn (for det det bees for), til å klare å kompensere (jo mindre manglende tro det må kompenseres for, jo lettere å kompensere).

 

I praksis, så betyr dette, at en helbredelse, og hjelp til andre ting, ofte vil komme mer eller mindre momentant,.. andre ganger litt mer gradvis (f.eks over minutter, eller timer),.. og andre ganger, f.eks over noen dager,.. og at noen ganger må en be og/eller gjøre håndspåleggelse, to – tre ganger, og av og til flere ganger.

 

Det samme gjelder for håndspåleggelse og andre fremgangsmåter.

 

 

Ulike årsaker, til at en helbredelse eller annen hjelp fra Gud, eventuelt kun er delvis, eller uteblir helt, i første omgang

Dette kan ha forskjellige årsaker, og listen nedenfor er ikke ment som utfyllende.

 

– Manglende tro til bønn etc hos den som ber for noen,.. og manglende tro til bønn etc hos den som blir bedt for,.. er en viktig årsak, til at en helbredelse eller hjelp til andre ting, eventuelt uteblir.

Når det gjelder forbedere, kan noen forbedere f.eks ha høy tro til helbredelse for smerter, ryggplager osv,.. men kan være mindre sterk i troen, for helbredelse og hjelp på andre områder (f.eks blindhet, døvhet, osv) (og vil da kanskje ikke klare å kompensere for ens enventuelt manglende tro, på disse områdene).

Pr idag, er det desverre stor mangel på forbedere, som har tro til å be fram sterke og hurtige helbredelser (inkludert blant pastorer, prester, evangelister, osv).

 

(Selv Jesu disipler, hadde problemer i begynnelsen).

«Da disiplene ble alene med Jesus, gikk de til ham og spurte: Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?

Han sa til dem: For deres vantros skyld!….» Matteus 17.19-20

 

 

– Synd kan stenge

F.eks hvis en ikke er villig til å tilgi noen.

At en jevnlig faller / synder, stenger ikke. Synd stenger kun mer eller mindre, i selve øyeblikket en synder (inkludert hvis en har bestemt seg for å gjøre noe en vet er synd).

Med tanke på tidligere synd en har gjort, så er Gud en tilgivende Gud.

 

«Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres.» Markus 11.25

 

 

– Hvis Gud ser at det er bedre at en helbredelse og annen hjelp, kun er delvis, eller uteblir,.. i første omgang,.. vil nok ting bli slik.

 

F.eks kan det hende, at forskjellige situasjoner vil gi en verdifull erfaring med tanke på å hjelpe andre mennesker.
Eller at hvis en hadde fått hjelp til en spesifikk ting, at det ville gitt en mindre erfaring og gjort en dårligere rustet, til å takle endel andre utfordringer i livet senere, som en mangler tro til å få hjelp ifra Gud til.

I korte trekk, om Gud ser at det totalt sett er bedre (både med tanke på våres egen del og andres del), at en helbredelse eller hjelp til andre ting, kun er delvis, eller uteblir helt,.. i første omgang,.. så blir det nok slik.

 

 

 

Ivar M Tysse