Helbredelse og hjelp, ved egen bønn

 

 

«Og alt dere ber om i bønnene deres, skal dere få når dere ber med tro.» Jesus sitert, i Matteus 21.22

 

For å kunne få helbredelse og annen hjelp, når en ber selv,.. må en tro at Gud i utgangspunktet hjelper en, med det som er naturlig å hjelpe med,.. eller tro at Gud hjelper en (i begge tilfeller, har en den nødvendige troen).

En trenger  ikke  selv å vite, hva som i utgangspunktet er naturlig å få hjelp til. Det er bare å be,.. og tro at Gud hjelper en i den aktuelle situasjonen, hvis han ser at det er bra totalt sett (alle hensyn tatt i betraktning).

 

Hvis en  ikke  tror, at Gud i utgangspunktet hjelper en (med det som er naturlig å hjelpe med),.. da vil ens bønn, være uten virkning (mer om årsaken til dette, lenger nede i teksten).

 

Troen til hjelp fra Gud, setter de ytre grensene, for hvor mye hjelp en kan få, hvor mange ganger en må be, og hvor hurtig bønnesvaret kan komme.

Hvis en tror, at en i utgangspunktet vil få 10% helbredelse, ved én bønn, da vil en  (i utgangspunktet) få 10% helbredelse, ved én bønn. Hvis en tror at en i utgangspunktet får 100% helbredelse, ved én bønn, da får en (i utgangspunktet), 100% helbredelse ved én bønn.

 

Hvis en tror at en må be 50 ganger, for å bli fult ut helbredet, da må en be 50 ganger før en kan få full helbredelse. Hvis en tror at en i utgangspunktet kun trenger å be én gang for å få full helbredelse, da trenger en i utgangspunktet kun å be én gang for å få full helbredelse.

 

Hvis en tror at en helbredelse vil kommer gradvis, over uker, da vil en helbredelse komme gradvis, over uker. Hvis en tror at en helbredelse, i vil komme iløpet av dagen, da kommer den (i utgangspunktet), iløpet av dagen.

Hvis en tror at en helbredelse, i utgangspunktet vil komme momentant, da kommer den (i utgangspunktet), momentant.

 

Hvis en tror at en vil få helbredelse for kreft, men ikke for den ødelagte ryggen, da vil en få helbredelse for kreften, men kan ikke få helbredelse, for den ødelagte ryggen.

 

 

Hvis en spør en venn, om f.eks et glass vann når en er på besøk, så trenger en (normalt sett), kun å spørre en gang.

Og Gud som er tvers igjennom god, og allmektig, hvor mye mer vil ikke Gud trå til (umiddelbart) med det en ber om hjelp til?

Bønn, det er å snakke helt vanlig med Gud, hvor en ber Gud om hjelp til noe.

Og Gud er interressert i at vi skal ha det godt. Men, Gud er avhengig av tro til bønnen, for å kunne gripe inn.

 

 

«… Alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere.» Jesus sitert, i Markus 11.24

 

«Jesus sa til ham: Om du kan tro, alt er mulig for den som tror.» Markus 9.23

 

«Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.

For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for.» Jesus sitert, i Matteus 7.7-8

 

 

Hvorfor er Gud avhengig av tro til bønnen, for å kunne hjelpe oss?

Gud er avhengig av tro til at han vil hjelpe, for å kunne hjelpe. Tro er en av de store nøklene i bibelen.

Hvorfor må Gud ha tro til seg, for å kunne hjelpe oss?

Det har noe med å gjøre, at uten tro, er det umulig å være til behag for Gud.

 

«Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.» Hebreerne 11.6

 

Manglene tro til Gud, bygger nok på kjøttet/kjødet, som bibelen beskriver som den falne biten av mennesket (ifra syndefallet), og som derfor «naturlig» står Gud imot,.. og hvor en på det grunnlaget naturlig mangler den troen, som vi ellers naturlig ville hatt. Altså, at manglende tro til Gud, er et produkt av kjøttet, som igjen er et produkt av syndefallet.

 

«For kjødet (kjøttet) begjærer imot Ånden (Den Hellige Ånd / Gud), og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, …» Galaterne 5.17

 

«For kjødets attrå (kjøttets lyst) er død, men Åndens attrå er liv og fred.

Kjødets attrå er jo fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det.» Romerne 8.6-7

 

 

Hvordan kan en be?

En kan henvende seg til Gud, på en helt vanlig måte.

 

F.eks: «Gud, ta bort kreften», eller «Gud, jeg ber om at du må ta vekk sukkersyken, i Jesu namn», eller «Jesus, jeg ber om at mine psykiske belastninger må taes vekk, at jeg blir gjort hel», osv..

 

Eller en kan be Fader vår. Den bønnen, er altomfattende / dekker alle områder (både de tingene en kommer på, de tingene en ikke kommer på, og de tingene en ikke kjenner til at en burde hatt hjelp til).

 

 

Årsaker til at en helbredelse, eller annen hjelp fra Gud, eventuelt kommer gradvis, delvis, eller uteblir helt i første-omgang

Dette kan ha forskjellige årsaker, og listen nedenfor, er ikke ment som utfyllende:

 

– Grad av tro til bønn (som er dekket i teksten ovenfor), er en viktig årsak, til at en helbredelse eller annen hjelp ifra Gud, kommer gradvis, delvis, senere eller uteblir helt.

 

 

– Synd kan stenge

F.eks hvis en ikke er villig til å tilgi noen.

At en jevnlig faller / synder, vil ikke stenge. Synd stenger kun mer eller mindre i selve øyeblikket en synder (inkludert hvis en har bestemt seg for å gjøre noe syndig).

 

Synding kan også føre til andre bakdeler for en, hvor en høster syndens frukter (f.eks hvis en velger å leve på en synding måte (på et eller flere områder), så vil en høste straff for dette, hvis en  ikke  vender om (f.eks iform av tukt (oppdragelse)).

 

«… Vi hadde våre jordiske fedre til å tukte oss, og vi hadde ærefrykt for dem. Skal vi da ikke mye mer bøye oss for åndenes Far, så vi kan leve?

For de tuktet oss jo bare for en kort tid slik som de fant det rett og riktig. Men han tukter oss til vårt gagn, for at vi skal få del i hans hellighet.

All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som ved dette er blitt oppøvd, rettferdighets salige frukt.

Rett derfor opp de slappe hender og de svake knær!

La deres føtter gå på rette veier, så det halte ikke vris av ledd, men heller blir helbredet.» Hebreerne 12.9-13

 

Mtp tidligere synd en har gjort, så er Gud en tilgivende Gud.

 

«Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres.» Markus 11.25

 

 

– Hvis Gud ser at det er bedre at en helbredelse og annen hjelp, kommer gradvis, delvis, senere, eller uteblir helt.

 

F.eks kan det hende, at forskjellige situasjoner vil gi en verdifull erfaring med tanke på å hjelpe andre mennesker.

Eller at hvis en hadde fått hjelp til en spesifikk ting, at det ville gitt en mindre erfaring og gjort en dårligere rustet til å takle endel andre utfordringer i livet senere som en mangler tro til å få hjelp ifra Gud til.

Eller, at hvis helbredelsen eller hjelpen skjedde umiddelbart, at det ville ført til noen andre bakdeler i den aktuelle situasjonen (som en ikke har tro til å få hjelp til), og at det vil være bedre at helbredelsen eller hjelpen kommer gradvis eller på et senere tidspunkt.

Osv..

 

I korte trekk, om Gud ser at det totalt sett er bedre (både med tanke på våres egen del og andres del) at en helbredelse kommer gradvis, delvis, senere, eller uteblir helt,.. så tror jeg at det blir slik.

 

 

Ivar M Tysse


Tilbake til tro igjen. Hvis en blir bedt for, eller får hånds-påleggelse, da trenger en  ikke  selv å ha tro, til at Gud i utgangspunktet hjelper, så sant den som ber eller legger hånda på en, har sterk nok tro, til å kompensere for en eventuelt manglende tro (jo mindre eventuelt manglende tro det må kompenseres for, jo lettere å kompensere).

Mer om dette i artikkelen; Om helbredelse ved forbønn, håndspåleggelse, mm